Logo
Bydgoskie Studium Ekofilozofii

policealna szkoła zawodowa
z uprawnieniami szkoły publicznej

Kwalifikacje zawodowe

Studium kształci techników odnowy biologicznej - specjalistów z zakresu naturalnych metod zachowania zdrowia i regeneracji sił organizmu dla potrzeb szeroko pojętej rekreacji i odnowy biologicznej (niesportowej) ze szczególnym zwróceniem uwagi na równowagę psychofizyczną, odporność na stresy i umiejętność usuwania ich skutków, rozwój osobowości i samorealizację.

To właśnie absolwenci mogą przyczynić się do upowszechnienia popularnych technik relaksowo-koncentrujących oraz profilaktycznych i wspomagających biomasaży, a także innych naturalnych oddziaływań na zachowanie zdrowia i regenerację sił organizmu. Regularne stosowanie tych metod pozwoliłoby ludziom nie tylko wzmocnić się, odprężyć i uwolnić od stanów nadmiernego napięcia psychofizycznego, ale zmobilizować siły fizyczne i psychiczne do przezwyciężenia codziennych stresów, do własnego satysfakcjonującego rozwoju.

Zakres przygotowania zawodowego obejmuje praktyczne działania na rzecz zachowania i poprawy sprawności psychofizycznej człowieka, promowania zdrowych form i stylu życia, a w szczególności:

Poza przygotowaniem zawodowym absolwenci zyskują to co najcenniejsze: uporządkowanie własnego wnętrza, wyciszenie, lepszy kontakt z samym sobą i innymi ludźmi oraz podniesienie sprawności w zakresie koncentracji uwagi i zapamiętywania, myślenia abstrakcyjnego i twórczego, zachowania zdrowia i umiejętność konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, a także poznają naturalne metody odnowy biologicznej.

Człowiek żyjący w zgodzie z Naturą, w harmonii wewnętrznej i zewnętrznej, myślący pozytywnie i twórczo, bez samoograniczających przekonań, dbający o dobrą kondycję psychofizyczną łatwiej osiąga postawione sobie cele i odnosi sukces.Poprzednia strona