Logo
Bydgoskie Studium Ekofilozofii

policealna szkoła zawodowa
z uprawnieniami szkoły publicznej

Nauka i rekrutacja

Czas trwania nauki w systemie - stacjonarnym i zaocznym 2 lata. Nauka odbywa się systemem semestralnym. Rok szkolny trwa od września do czerwca. W programie jest dużo zajęć praktycznych i ćwiczeń.

Stosowane w procesie nauczania metody rozwijają aktywność i samodzielność oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Kończąc naukę absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studium z tytułem technika odnowy biologicznej.

W systemie zjazdów zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po trzy dni (piątek - od 1600, sobota, niedziela). Osobom zamiejscowym na życzenie rezerwowane są miejsca w internatach (należy zaznaczyć w zgłoszeniu).

Wymagane dokumenty:

Nabór kandydatów - zgłoszenia osobiste w sekretariacie szkoły lub korespondencyjnie.

Uwaga: preferowany jest system zjazdów, grupy w systemie stacjonarnym są tworzone, jeżeli jest dostateczna ilość chętnych.

Adres korespondencyjny Studium:

85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 42

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Z A P R A S Z A M Y

Poprzednia strona